PolitikalarımızPolitikalarımızPolitikalarımız

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

 

Lithopak Basım Kağıt ve Amb. San.A.Ş olarak ürettiğimiz kaliteli ve güvenli ürünlerimizi; belirlenen veya olabilecek müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, ilk defada, her defasında ve tam zamanında doğru algılayarak istikrarlı bir şekilde müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak temeline dayandırmakta olup, bu süreci ifade eden kalite ve gıda güvenliği politikamız şu ilkelere dayanmaktadır

 

 • Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını eksiksiz ve doğru olarak anlamak ve bu istekleri, müşteri memnuniyetini sürekli kılacak şekilde karşılamak
 • Ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve bu doğrultuda müşterilerimizin ürün ve süreçlerine daha fazla değer katmak
 • Kalitesini sürekli geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizi, sıfır hata ve uygun şartlarla, istenilen zamanda tutarlı bir şekilde müşterilerimize sunmak
 • Güvenli gıda zincirinin önemli bir halkası olduğumuzu tüm etkileşen süreçlerinizde uygulamak ve uygulatmak
 • Kalite ve gıda güvenliği anlayışının, işletmenin tüm birimlerinde hissedilmesini, çalışanların kalite ve hijyen bilinci ile üretim yapmalarını ve bu konuda sürekli gelişimlerini sağlamak
 • Üretime katkıda bulunan malzeme ve hizmetlerin satın alımında ürün ve hizmetlerimizin kalite ve hijyen kriterlerini göz önüne alarak değerlendirme yapmak
 • Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimizi sürekli gözden geçirip olanaklar doğrultusunda geliştirerek elde ettiğimiz değerleri çalışanlarımız, müşterilerimiz ve toplumla paylaşmak
 • Önce sağlık ve can güvenliği ilkesiyle hareket ederek, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve yaptığımız üretim ve sunduğumuz ürünlerden etkilenen tüm ilgili tarafların sağlığını ve güvenliğini göz önünde tutmak
 • Yasal gereklilikler, toplum ahlakı ve çevreyi koruma ilkeleri doğrultusunda çalışarak kendimizi geliştirip sektörümüze ve sanayiye sürekli değer katmak

 

Çevre Politikası

 

Kurulduğu günden bu yana doğa dostu ve çevreyi koruma ilkeleri ile çalışan şirketimizde;

 

 • Faaliyetlerimizi ilgilendiren çevre yasa ve mevzuata uymak,
 • Çalışanlarımızı çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla bilgilendirmek,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan kirlenmeyi en aza indirmek,
 • Doğal kaynaklardan doğru ve bilinçli yararlanmak,
 • Atıklarımızı kaynağında belirleyip ayrışmasını sağlamak,
 • Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalarımızı sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Yaşanılabilir bir çevre, kullanılabilir doğal kaynakları gelecek nesillere aktarmak,
 • Yaptığımız faaliyetler ve sistematik çalışmalarımızı belirli aralıklarla gözden geçirerek sürekli gelişimi sağlamak,

 

Çevre politikamızın vazgeçilmez prensipleridir.

 

Etik Çalışma Politikası 

 

Lithopak olarak çalışmalarımız sırasında insani değerler, yasal gereklilikler, müşterilerimizin beklentileri ve hassasiyeti ve uluslararası iş ahlakı ve etik değerleri vazgeçilmez temel değerlerimiz olarak bildik. Bu doğrultuda belirlemiş ve çalışanlarımıza deklare ettiğimiz etik çalışma politikamız şu şekilde ifade edilmiştir;

 

 • Kişisel değerlere saygı, temel insani değerler ve ayrım yapmaksızın tüm çalışanlarımıza eşit şekilde yaklaşmak temel prensibimizdir.
 • Ticari faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası ticari platformda temel etik değerler asla çiğnenemez.
 • Kurumsal anlamda müşteri ve tedarikçilerimizle olan ilişkilerde ve sürdürülen iletişimde şirket olarak veya şirketi temsil eden kişilerce kayıt dışı ticari ilişki, menfaate dayalı ilişkiler, rüşvet, zimmet ve yolsuzluğa asla izin verilmez.
 • Şirketimiz, hiçbir suretle müşteriler, tedarikçiler, kendileri adına çalışan tedarikçi ve taşeronlar ve bunları temsil eden kişilere maddi çıkar sağlayıcı teklifler, maddi değeri olan ödüller, rüşvet veya rüşvet manası taşıyan alışverişlere asla müsaade etmez.
 • Müşteri ve tedarikçilerimiz veya bunların adına çalışan kişilerce şirketimiz bünyesinde çalışanlara kendi taraflarınca hediye, promosyon, ödül veya teşvik ve motive edici yararlar sağlanamaz.
 • Hiçbir çalışanımız şirket adını ve şirketteki unvanını kullanarak müşterilerimiz, tedarikçilerimiz veya onların ilişkide olduğu kişi ve taraflarla, borç, alacak, kefalet veya şahsi ticari faaliyette bulunamaz.

 

Sosyal Sorumluluk Politikası

 

LİTHOPAK Basım Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş olarak çalışmalarımız sırasında insani değerler, yasal gereklilikler, çalışanlarımızın beklentileri ve hassasiyeti, iş ahlakı ve etik değerleri vazgeçilmez temel değerlerimiz olarak bildik. Bu doğrultuda belirlemiş ve çalışanlarımıza deklare ettiğimiz sosyal sorumluluk politikamız şu şekilde ifade edilmiştir.


Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi: Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi, çocuk işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz. 

Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi: Hiçbir çalışanımızın hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmamayı, tüm çalışanlarımızın eşit şartlar altında kendi rızaları ile kendilerine ve sağlık durumlarına elverişli ve uygun pozisyonlarda istihdam edilmelerini taahhüt ederiz. 


İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması: Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmeyi, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbiri almayı, çalışanlarımıza yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları hijyeni her türlü imkanı ve gerekli donanımı sunmayı her koşulda sağlarız. 

Ücretler ve Ödemeler: Tüm çalışanlarımıza yasalar çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal haklarını taahhüt edilen zamanında ve eksiksiz olarak sağlarız.


Ayrımcılığın Önlenmesi: Çalışanlarımızı istihdam ederken iş yapabilme becerilerini esas almayı; kişileri dil, din, mezhep, memleket, yöre, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, hamilelik, medeni durum ve fiziksel engel, yaşam tarzı, siyasi görüş, hayat görüşü ayrımı yapmamayı beyan ederiz. 

Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi: Çalışanlarımıza kurumsal cezalandırma yapmamayı, kötü muamele ve tacizde bulunmamayı; çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranmayı beyan ederiz.


Temsil Edilme Özgürlüğü: Çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi beyan eder, seçecekleri temsilcileri itiraz etmeksizin kabulleneceğimizi ve muhatap alacağımızı taahhüt ederiz.


Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu politikalar ve standartlar belirlemeyi ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmeyi sağlarız.


Yasa ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Mevcut kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın çalışma kurallarına uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi taahhüt ederiz. 

Rüşvetin Önlenmesi: Tüm çalışan ve tedarikçilerimizden maddi kazanç sağlayacak hiçbir hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı, taahhüt ederiz.